Катедра за телекомуникације

Катедра за телекомуникације формирана је 1969. године, одмах по оснивању Електронског факултета у Нишу. За оснивање и развој Катедре веома су заслужни професори са Eлектротехничког факултета у Београду Георгије Лукатела, Илија Стојановић, Хуснија Куртовић, Александар Маринчић, Душан Драјић и Гроздан Петровић, као и бројне генерације локалног наставног кадра почев од професора Илије Хаџи-Нешића.

На Катедри за телекомуникације тренутно ради 14 наставника (9 редовних професора, 5 ванредних професора, 1 доцент), 7 сарадника (6 асистенaта са докторатом, 1 асистент са титулом магистра техничких наука) и 1 лаборант.

Дужи низ година, чланови Катедре остварују запажене резултате у оквиру домаћих и међународних пројеката (FP7, COST, билатерни пројекти, WUS, TEMPUS, NORBAS, ERASMUS MUNDUS, ERASMUS+, итд.). Чланови Катедре су објавили преко 2 500 научних радова, од чега је велики број радова објављен у врхунским међународним часописима са SCI (Science Citation Index) листе.

Поред тога, чланови Катедре дају значајан допринос као рецензенти, чланови уређивачких одбора еминентних међународних часописа и у оквиру струковних удружења. Научни часопис Microwave Review, уређује се од стране чланова Катедре. Чланови Катедре за телекомуникације организују међународне конференције TELSIKS и ICEST и учествују у одборима бројних других конференција. Неколико чланова катедре обавља важне функције у оквиру највећег светског инжењерског удружења IEEE.

Иновирање и побољшање наставе је у сталном фокусу Катедре за телекомуникације. Због брзих технолошких промена и све веће потребе за новим профилима инжењера у области савремених технологија, у акредитацији из 2019. године уведен је нови модул под називом Комуникације и информационе технологије. У оквиру овог модула студенти стичу знања из области комуникационо-информационих мрежа, система и технологија, техника преноса, обраде и заштите информација, технологија базираних на звуку, системског инжењерства и радио-комуникација, а уз то се студентима омогућава да овладају одговарајућим софтверским алатима, релевантним програмским језицима и вештинама програмирања.

У циљу ужег стручног профилисања студената у оквиру модула Комуникације и информационе технологије, почевши од друге године, оформљени су подмодулиКомуникације и обрада информација и Системско инжењерство и радио-комуникације.

Осим тога, настава на основним академским студијама се одвија и по акредитацији из 2013. године, за оне студенте који су студије започели закључно са школском 2019/2020. годином. По овој акредитацији, на основним академским студијама постоји модул Телекомуникације са два подмодула: Телекомуникације и обрада сигнала и Радиокомуникациони инжењеринг и технологије.

Наставни програм једногодишњих Мастер студија је у потпуности иновиран тако да прати савремене технолошке трендове. Катедра организује наставу у оквиру Мастер студијског програма Комуникације и информационе технологије, са два модулаКомуникације и обрада информација и Системско инжењерство и радио-комуникације.

Такође, организоване су и докторске академске студије у одговарајућим областима у оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство, и годинама се истраживачки рад доктораната крунише кроз запажени број одбрањених докторских теза и објављених публикација.

Захваљујући доброј опремљености лабораторија и сталним контактима и сарадњи са више светских универзитета, студентима је омогућено да се укључе у научно-истраживачки рад. Већи број студентских радова урађених у оквиру Катедре је представљен на међународној студентској конференцији IEEESTEC, међу којима има и награђених радова.