Мастер академске студије – Акредитација 2019

Студијски програм Комуникације и информационе технологије омогућава да студенти који су завршили основне академске студије стекну додатна знања и неопходне вештине која пружају широке могућности запослења и даљег усавршавања, пре свега у области комуникационих технологија и система, али и шире у области електротехнике и рачунарства.

Настава на мастер студијама на студијском програму Комуникације и информационе технологије траје једну школску годину (два семестра – укупно 30 недеља). Оптерећење студената на курсевима исказује се преко ЕСПБ бодова, поштујући препоруке Болоњске декларације. Структура студијског програма обезбеђује равномерно оптерећење по семестру од 30 ЕСПБ по семестру. Укупан број бодова потребан за стицање академског назива мастер инжењер електротехнике и рачунарства је најмање 300 ЕСПБ бодова. Услов за упис на студијски програм је најмање 240 ЕСПБ.

У циљу специјализације према потребама тржишта и интересовања студената, настава у оквиру студијског програма Комуникације и информационе технологије организована кроз два модула :

  • Комуникације и обрада информација (КИК) и
  • Системско инжењерство и радио-комуникације (КСИ).

Комуникације и обрада информација

Модул Комуникације и обрада информација студентима нуди богата теоријска и практична знања о савременим информационо-комуникационим технологијама и системима примењеним у области мобилних, сателитских и оптичких комуникација, као и М2М и интернета повезаних уређаја. Студенти се оспособљавају да решавају конкретне инжењерске проблеме из савремених комуникационих технологија укључујући сензорске и оптичке мреже, машинско учење у обради информација, кодовање и компресију, заштиту информација, технологије базиране на звуку, програмирање комуникационих платформи и софтверско-хардверски интерфејс.

Системско инжењерство и радио-комуникације

Модул Системско инжењерство и радио-комуникације нуди потребна знања везана за системско инжењерство савремених комуникационо-информационих система (мобилне мреже, сателитски, радиодифузни, кабловски и оптички системи, паметни системи, приступне и локалне мреже итд.). Студенти се оспособљавају за развој мрежа и услуга у телекомуникационој индустрији, пројектовање комуникационих мрежа, система и сервиса, рачунарских мрежа, аудио и видео система и коришћење савремених информационо-комуникационих технологија у реализацији појединих услуга, као и за успешно праћењe трендова развоја.

Image

Настава на студијском програму реализује се кроз:

  • обавезне и изборне предмете (сви су једносеместрални),
  • стручну праксу или тимски пројекат (3 ЕСПБ), кроз коју се студент упознаје са најновијим стручно-технолошким сазнањима и елементима тимског рада
  • студијски истраживачки рад (у оба семестра са по 7 ЕСПБ), са циљем стицања самосталности у истраживачком раду и оспособљавања студента да приступи изради мастер рада, и
  • мастер рад (15 ЕСПБ).

На оба модула у оквиру изборних група понуђен је одређени број предмета са других студијских програма на мастер академским студијама Електронског факултета у Нишу.

Настава се изводи кроз предавања и вежбе и друге облике наставе са три или четири часа активне наставе недељно, са изузетком изборних предмета DSP алгоритми и програмирање и Пројектовање ембедед система који се изводе са пет часова активне наставе недељно. На предавањима наставник усмено излаже предвиђено градиво, уз коришћење савремене рачунарске и пројекционе опреме. На вежбама (аудиторне и/или рачунарске), које прате предавања, решавају се конкретни задаци и излажу примери који додатно илуструју градиво. Поред тога, ради бољег усвајања материје, предвиђена је израда домаћих задатака, семинарских радова или пројеката. Активност студената током наставног процеса се вреднује према правилима која су усвојена на нивоу Факултета и која су унапред позната студентима. Број часова активне наставе за студијски истраживачки рад је 14 часова током целе школске године, рачунато на недељном нивоу.

Студент пријављује тему за Мастер рад на почетку другог семестра, а брани га после положених свих предвиђених испита. Студије се сматрају завршеним када студент испуни све обавезе прописане студијским програмом и при томе оствари најмање 60 ЕСПБ.

Структура предмета заступљених у студијском програму је:

  • Теоријско-методолошки 27.25%
  • Научно-стручни 38.82%
  • Стручно-апликативни 33.93%