Мастер академске студије

Општи циљ студијског програма Телекомуникације на мастер академским студијама је да студенти стекну неопходна знања и вештине која им пружају широке могућности запошљавања и/или даљег школовања у области телекомуникација, а и шире у области електротехнике и рачунарства. У оквиру овог студијског програма постоје два модула и то:

Радиокомуникациони инжењеринг и технологије

Модул Телекомуникације и обрада сигнала омогућава студентима да стекну потребна знања коришћења научних метода и истраживачких техника у ужем подручју истраживања, како би се оспособили да креативно решавају комплексне проблеме из праксе, односно како би се оспособили за даљи научно истраживачки рад. Као и на Основним академским студијама, практичан рад студената се обавља у оквиру модерних лабораторија, од којих су најопремљеније Лабораторија за телекомуникационе системе и Лабораторија за телекомуникационе мреже и обраду сигнала. Модерна опрема и стручни кадар пружају прилику студентима да се из прве руке упознају са најновијим достигнућима из области савремених дигиталних телекомуникационих система, примењеним у области мобилних, сателитских и оптичких комуникација.

Телекомуникације и обрада сигнала

Модул Радиокомуникациони инжењеринг и технологије нуди студентима програмске садржаје који се односе на инжењеринг у савременим радиокомуникационим система. Посебна пажња посвећена је инжењерингу у бежичним комуникационим системима, широкопојасним приступним мрежама, системима за бежични приступ Интернету и мултимедијалним комуникационим системина. Кроз теоријску и практичну наставу у оквиру савремено опремљених лабораторија, Лабораторије за микроталасну технику и бежичне комуникације и Лабораторије за мултимедијалне комуникационе системе, студенти стичу знања везана за технике пројектовања и реализације РФ и микроталасних кола и склопова, антена и антенских система, пројектовање и израду техничке документације телекомуникационих мрежа и система, као и примену савремених софтверских алата у инжењерској пракси.

Предмети

Модул: Телекомуникације и обрада сигнала (ТОС)

Предмети изборног блока 1 за модул ТОС

 • Нумерички методи у телекомуникацијама
 • Телеметрија
 • Техника и примена ласера
 • Нелинеарна оптика
 • Извори напона напајања
 • Електронско пословање
 • DSP алгоритми и програмирање

Предмети изборног блока 2 за модул ТОС 4

Предмети изборног блока 3 за модул ТОС

Модул: Радиокомуникациони инжењеринг и технологије (РИТ)

Предмети изборног блока 1 за модул РИТ (бирају се два предмета)

 • Сателитска, кабловска и земаљска телевизија
 • Мултимедијални комуникациони системи
 • Бежични приступ Интернету
 • Радарски системи и радиолокација
 • Електронско пословање
 • Организација и управљање пројектима
 • DSP алгоритми и програмирање

Предмети изборног блока 2 за модул РИТ

Књига предмета

Књига наставника

Књига предмета по семестрима