Катедра за телекомуникације

Катедра за телекомуникације има дугу традицију

Од формирања катедре 1969. године, заслугом професора са Eлектротехничког факултета у Београду (Георгије Лукатела, Илија Стојановић, Хуснија Куртовић, Александар Маринчић, Душан Драјић, Гроздан Петровић и др.), бројне генерације наставног кадра оставиле су неизбрисив траг у развоју Факултета, у његовој образовној и научно-истраживачкој делатности.

Чланови Катедре су у самом врху научне заједнице у Србији

На Катедри за телекомуникације тренутно ради 24 наставника и сарадника, са великим искуством у настави на Електронском факултету, али и у другим установама као гостујући предавачи. Чланови Катедре за телекомуникације се издвајају својим резултатима научних истраживања реализованих у оквиру домаћих и међународних пројеката (FP7, COST, билатерни пројекти, WUS, TEMPUS, NORBAS, ERASMUS MUNDUS, ERASMUS+, итд.). Са великим бројем референци у међународним часописима са SCI (Science Citation Index) листе, чланови Катедре дају значајан допринос рејтингу Факултета, као аутори бројних научно-истраживачких резултата, али и као рецензенти и чланови уређивачких одбора часописа, као организатори и чланови програмских одбора међународних конференција, као чланови и носиоци функција у стручним удружењима, укључујући и највеће светско удружење инжењера – IEEE.

Иновирање и побољшање наставе је у сталном фокусу

Брз развој технологија и стално повећање потребе за новим профилима инжењера у области савремених комуникационих система, дефинисали су циљеве наставног програма основних студија на модулу Комуникације и информационе технологије (акредитован 2019. године) – да будући инжењери овладају знањима из области комуникационих и информационих технологија, система и мрежа. Акценат је на техникама преноса, обраде и заштите информација (говор, звук, слика, видео…), као и на инжењерингу система оптичких и радио-комуникација, а поред тога студентима је дата могућност да овладају потребним софтверским алатима, програмским језицима и неопходним вештинама програмирања.

Лабораторија “Machine-to-Machine Communications”, формирана је 2020. године у сарадњи са NiCAT кластером (Нишки кластер напредних технологија), а у оквиру ERASMUS+ пројекта BENEFIT / Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs. Детаљније се о томе можете информисати овде.

Пројекат у оквиру ERASMUS+ програма (Key action 2-Capacity building project in the field of Higher education) под називом Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs, BENEFIT намењен је унапређењу профила инжењера Телекомуникација у складу са потребама привреде и тржишта рада, а са циљем да се допринесе напретку технологије, економије и друштва у целини. У оквиру пројекта се модернизују и иновирају постојећи програми на модулу Телекомуникације, не само кроз садржаје предмета, већ и увођењем нових наставних метода и креирањем нових лабораторија у сарадњи са индустијским партнерима. Студенти ће стицати знања и компетенције који традиционалне Телекомуникације померају ка информационо-комуникационим технологијама. Поред унапређења наставних програма, остварује се боља сарадња са фирмама у циљу реализације стручних пракси и повећања могућности запослења, а информације о томе, као и наставни материјали, обједињени су на wеб платформи која је развијена у оквиру пројекта.

Више информација о Erasmus+ пројекту BENEFIT се могу наћи на https://www.project-benefit.eu

Могућност даљег усавршавања и напредовања студената има посебно место

Наставни програм Мастер студија Комуникације и информационе технологије прати трендове развоја технологија и у исто време и потребе тржишта рада, тако да је, у својој флексибилности избора предмета, у потпуности оријентисан ка студенатима који се спремају за посао у струци или су већ запослени и желе додатно усавршавање. У оквиру овог Мастер студијског програма, настава је организована на два модулаКомуникације и обрада информација и Системско инжењерство и радио-комуникације.Докторске академске студије реализоване су у оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство,  – резултат истраживачког рада доктораната под менторством наставника са Катедре представља запажени број одбрањених докторских теза и објављених публикација. Захваљујући сарадњи и контактима са истраживачким групама бројних светских универзитета али и лабораторијама опремљеним за верификацију научних резултата, омогућени су услови за квалитетан научноистраживачки рад и укључивање у пројекте младих сарадника.